Adatkezelési tájékoztató
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A napelemes szolgáltatás kapcsán az NKM Optimum Zrt. által kezelt személyes adatokról

 

1. Adatkezelő, Érintett:

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztató kapcsán a Nemzeti Közművek Cégcsoport tagvállalatai közül adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”):

  • az NKM Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cégjegyzékszáma: 01-10-048700, honlap címe: www.nemzetikozmuvek.hu/nkmoptimum, e-mail: napelem@nkm.energy, telefonszám: +36 20 527-5370).

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az "Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható. 

2.  A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya

A napelemes szolgáltatás biztosításának folyamata:

Az Adatkezelő honlapján kialakításra került egy árkalkulációs felület, amelyen keresztül az Érintettek kötelező érvénnyel nem rendelkező online ajánlatot kérhetnek napelemes rendszer kiépítésére. Az online kalkuláció alapján az Érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával és ezt követően a személyes adatainak megadásával kérhet kapcsolatfelvételt az Adatkezelőtől. A kapcsolatfelvételkor az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy az egyedi ajánlat kialakításához szükséges helyszíni felméréshez mely Adatfeldolgozót (alvállalkozót) vonja be a teljesítésbe. A helyszíni felmérést követően az Adatkezelő kiküldi a végleges ajánlatát Önnek, mint Érintettnek.

Ha Ön az Adatkezelő ajánlatát elfogadja, akkor szerződést köt az Adatkezelővel, aki biztosítja Önnek a napelem felszerelését.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő napelemes szolgáltatása igénybe vétele kapcsán az Érintettek önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésre (ajánlatkérés) és az Adatkezelő, valamint az Érintett természetes személy között az ajánlat elfogadása esetén megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésre vonatkozik.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy adatai kezeléshez nem köteles hozzájárulni, ez a szolgáltatásnyújtás (helyszíni felmérés, ajánlatadás, szerződéskötés) elmaradását eredményezi.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Adatkezelő honlapján, illetve az Ön kérésének megfelelően e-mailben értesítést küld Önnek.

Amennyiben Ön a napelemes szolgáltatás igénybe vételére ajánlatot kér és annak elfogadása esetén szerződést köt az Adatkezelővel, akkor ezzel összefüggésben megadott személyes adatait az Adatkezelő a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli. A személyes adatai megadásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat megadásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.

Ahogyan ez a hozzájáruló nyilatkozatban is szerepel, Ön jogosult arra, hogy – hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (ajánlatkérés) - az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

3. A adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. ("Info tv.") 5.§ (1) bekezdésének a) pontja (ajánlatkérés-hozzájáruláson alapuló adatkezelés), 2018.május 25. napjától pedig az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("Általános Adatvédelmi Rendelet") 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés), b) és c) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés).

Az adatkezelések részleteit az egyes adatkezelési célok szerint az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

4. Adatkezelési célok:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések adatkezelési céljainak részletes meghatározását az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

5. Kezelt adatok köre:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések keretében kezelt adatok körének meghatározását az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

6.  Az adatok megismerésére jogosultak:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatok megismerésére jogosultakat az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

Az Érintett fogyasztó hozzájárulásával kezelt adatok az Érintett kérésére is bármikor törlésre kerülnek.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések időtartamát az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

8.   Adatbiztonság:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a kezelt személyes adatokhoz. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználóhoz rendelhetők.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

- a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése)

- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés)

- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése)

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

9.  Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A teljesítésben érintett Adatfeldolgozó az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételt követően kerül megnevezésre és szerződéskötés esetén a szerződésben is rögzítésre kerül. Az Adatfeldolgozók a fenti személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló szerződésük időtartama alatt, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosultak kezelni.

10.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását,

- joga van az adathordozhatósághoz,

- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti:

hagyományos levélben, mely Társaságunk címére küldendő: NKM Optimum Zrt. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.,

telefonszámunkon: +36 20 527-5370

vagy közvetlenül Dr. Tóth Tekla adatvédelmi felelősnél a toth.tekla@nkm.energy e-mail címen.

11. EgyébA jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.nemzetikozmuvek.hu/nkmoptimum honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

 

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az adatok megismerésére jogosultak

Ajánlat küldése szerződés létesítése céljából

Az Érintett hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) a), 2018. május 25. után az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja

- Név

- Lakcím/értesítési cím

- Telefonszám

- E-mail cím

- Kiváltandó havi villamos energia számla értéke

- Ház típusa: Családi ház / Társasház

- Tető típusa: Ferde/Lapos

- Tető tájolása: Kelet/Dél-kelet/Dél/Dél-nyugat/Nyugat

 

Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint haladéktalanul törölni kell.

 

Amennyiben az Adatkezelő indikatív ajánlatát az Érintett nem fogadja el, abban az esetben ennek az Adatkezelő tudomására jutásától számított 8 napon belül az adatok törlésre kerülnek.

Az NKM Optimum Zrt  termékfejlesztési, energiahatékonysági, gazdasági és jogi szakterületeinek munkavállalói, és a Társaság vezetői, valamint azok az Adatfeldolgozók, akikről az Adatkezelő előzetesen tájékoztatta az Érintettet.

Szerződéskötés, szerződés teljesítése, megszüntetése

Az Érintett hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) a), 2018. május 25. után az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) b), c) pontja

- Név

- Születési hely és idő

- Anyja neve

- Állandó lakcím

- Levelezési cím

- Számlázási cím

- Személyazonosító igazolvány száma

- Telefonszám

- E-mail cím

- Adóazonosító

- Szerződött Egyetemes szolgáltató/Kereskedő megnevezése

- A háztartási méretű kiserőmű beépítésével érintett ingatlan helyrajzi száma és természetbeni címe

- Kiváltandó havi villamos energia számla értéke

- Ház típusa: Családi ház / Társasház

- Tető típusa: Ferde/Lapos

- Tető tájolása: Kelet/Dél-kelet/Dél/Dél-nyugat/Nyugat

A Szerződésben rögzített jótállási időszak vége

Az NKM Optimum Zrt  termékfejlesztési, energiahatékonysági gazdasági és jogi szakterületeinek munkavállalói, és a Társaság vezetői, valamint azok az Adatfeldolgozók, akikről az Adatkezelő előzetesen tájékoztatta az Érintettet.